kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

REFERENTIES

Tweejarige inhoudelijke opleiding intern begeleider Esther de Wekker | Intern begeleider
Marimba, Spijkenisse

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 24374305
VAN:
Onderwijspraktijk Harry Janssens
Weeshuisplein 17
3311 SX Dordrecht

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
Gebruiker van de Algemene Voorwaarden: Onderwijspraktijk Harry Janssens, verder te noemen de Onderwijspraktijk.
Opdrachtgever: de wederpartij van de Onderwijspraktijk
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Onderwij spraktijk en een
opdrachtgever voor zover daar niet schriftelijk en met goedkeuring van beide partijen van is afgeweken.
2. Door ondertekening van het inschrijfformulier of de offerte verklaart de opdrachtgever/cursist deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Onderwijspraktijk, voor de uitvoering van
activiteiten door derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De offertes van de Onderwijspraktijk zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De
Onderwijspraktijk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30
dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3. De Onderwijspraktijk behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een cursus niet door te laten gaan.
4. De genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder reistijd en reis- en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
5. Van aanvaarding van het aanbod in de offerte is pas sprake als beide partijen het over de inhoud van de offerte eens zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Uitvoering van de overeenkomst vindt pas plaats na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.
2. De Onderwijspraktijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist dat bepaalde werkzaamheden door derden worden
verricht dan zal de Onderwijspraktijk die derde partij pas inschakelen na overleg met en goedkeuring van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan de Onderwijspraktijk worden verstrekt.
5. Indien door de Onderwijspraktijk of door de Onderwijspraktijk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Onderwijspraktijk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
stellen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Onderwijspraktijk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal de Onderwijspraktijk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Onderwijspraktijk kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen de Onderwijspraktijk en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals vastgelegd in
de offerte.
2. De cursussen worden uitgevoerd op de in het aanbod genoemde data tenzij de Onderwijspraktijk en de cursist anders
overeenkomen.

Artikel 7 Honorarium
1. De kosten voor de opdrachtgever of cursist worden vastgesteld door ondertekening van de offerte of het inschrijfformulier. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de Onderwijspraktijk, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden
gebracht.Hiervoor wordt een voorstel in de offerte opgenomen.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden volgens het in de offerte opgenomen betalingsschema op een door de Onderwijspraktijk aan te
geven wijze. Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever zich akkoord met het betalingsschema.
2. Cursisten of hun werkgever dienen de kosten van de niet-schoolgebonden cursussen voorafgaand aan de eerste
cursusbijeenkomst te voldoen. Bij niet tijdige betaling van de cursuskosten kan de cursist deelname aan de cursus worden
ontzegd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft de betaling volgens de gemaakte afspraken dan is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan het wettelijk vastgestelde rentepercentage verschuldigd. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 9
Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
2. Indien de Onderwijspraktijk hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte redelijke in- en buitengerechtelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Onderwijspraktijk. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Onderwijspraktijk in staat is adequaat te reageren.
2. De Onderwijspraktijk is gehouden binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken
omtrent de ingediende klacht en eventuele gevraagde voorzieningen.Indien de Onderwijspraktijk de klacht gegrond acht, zal de Onderwijspraktijk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Onderwijspraktijk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de overige in artikel 12 genoemde
bepalingen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft de Onderwijspraktijk recht op compensatie
vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Onderwijspraktijk zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Onderwijspraktijk, zal de Onderwijspraktijk in overleg met
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Te allen tijde geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf aanmelding.
5. Voor het cursusaanbod gelden de volgende regels: tot 4 weken voor de eerste cursusdatum heeft een deelnemer de
mogelijkheid om schriftelijk te annuleren. Indien het cursusgeld reeds is voldaan, wordt het na aftrek van de administratiekosten (€ 25,00) teruggestort. Vindt annulering plaats binnen 4 weken voor aanvang van de cursus dan dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan. Het is echter wel mogelijk een vervanger aan de cursus te laten deelnemen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. De Onderwijspraktijk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst de Onderwijspraktijk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Onderwijspraktijk op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien de Onderwijspraktijk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien de Onderwijspraktijk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2. Indien de opdrachtgever klachten heeft en de Onderwijspraktijk aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid wat betreft de uitvoering van de opdracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in de offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever klachten heeft en de Onderwijspraktijk aansprakelijk is voor directe schade die niet met de uitvoering van de opdracht te maken heeft, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de Onderwijspraktijk in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de
Onderwijspraktijk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de Onderwijspraktijk toegerekend kunnen
worden.

Artikel 14 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart de Onderwijspraktijkgebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt.

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voorzover de Onderwijspraktijk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is de Onderwijspraktijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Onderwijspraktijk gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Onderwijspraktijk zich ter
zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
de Onderwijspraktijk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. De Onderwijspraktijk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die de Onderwijspraktijk toekomen op grond van de
Auteurswet.
2. Alle door de Onderwijspraktijk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderwijspraktijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. De Onderwijspraktijk behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geschillen
1. De Onderwijspraktijk zal er eerst alles aan doen om een geschil in goed overleg met opdrachtgever op te lossen.
2. Een geschil  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer  zal voorgelegd worden aan het landelijke Centrum
    Onderwijs Mediation.
3. Wanneer de mediation leidt tot een advies met een voor beide partijen acceptabele oplossing dan is dat advies bindend en zal het zo snel mogelijk afgehandeld worden.
4. Uiteindelijk is op elke overeenkomst tussen de Onderwijspraktijk en de opdrachtgever het Nederlands recht van toepassing tenzij   anders is overeengekomen. De Onderwijspraktijk heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter wanneer de mediation niet tot een oplossing heeft geleid.
5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
6. De geschillen en de oplossing ervan zullen worden geregistreerd. De documenten worden 2 jaar na afhandeling bewaard.      


Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.