kinderen sport
Vanwege mijn pensioen komt er geen nieuw individueel en teamaanbod meer op de site. Alleen nog 1 keer de cursus "Ervaren intern begeleider".

Voor advisering kunnen jullie nog wel telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.
Groet, Harry Janssens

Aanbod Stapsgewijs Onderwijs
Zie ook www.stichtingstapsgewijsonderwijs.nl

Het aanbod van Stapsgewijs bestaat uit verschillende onderdelen:
-  voorlichting aan het MT,
-  studiemiddagen
-  observaties

Voorlichting aan het MT

Wanneer jullie belangstelling hebben voor Stapsgewijs Onderwijs dan kom ik graag een toelichting geven op de uitgangspunten van Stapsgewijs Onderwijs. Ook kijken we dan waar jullie mee werken en wat dan de consequenties van de overstap naar Stapsgewijs Onderwijs voor jullie school zijn.

Dit eerste gesprek met het MT van de school is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Studiemiddagen

Tijdens de studiemiddagen wordt de theorie van Stapsgewijs Onderwijs uitgelegd en wordt ook de vertaling naar de praktijk gemaakt.
 
Om een indruk te geven  van de theorie kun je bij de  Downloads Stapsgewijs Onderwijs drie schema's vinden.

Schema 1: Stapsgewijs Onderwijs: Ontwikkelingslijnen

In dit eerste schema  worden de 5 ontwikkelingslijnen beschreven, zoals bij inspectie aangegeven zijn. Sommige ontwikkelingslijnen lopen lineair, zoals de zintuiglijke(blauwe) en de motorische( bruin) lijn. Andere ontwikkelingslijnen verlopen meer in stadia, zoals de sociaal-emotionele (groen)  en de cognitieve (geel) ontwikkelingslijnen.
Deze ontwikkelingslijnen verlopen in stadia. In de ene periode ligt de nadruk meer op het sociaal-emotionele vlak en in een andere periode meer op het cognitieve vlak. Dit schema is gebaseerd op de theorieën van Piaget, Vygotski en de Russische onderwijspsycholoog El’Konin.

Let op: in  het schema  bij groep 1 en 2. In groep 1 staat de sociaal– emotionele ontwikkeling centraal. Daar wordt de basis gelegd voor de groei  op de cognitieve ontwikkelingslijn in een later stadium.

In het schema zie je de rode taalontwikkelingslijn. Deze lijn volgt zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling.  De taal van de sociaal-emotionele ontwikkelingslijn richt zich meer op de manier waarop het kind functioneert in de klas en de taal van de cognitieve ontwikkelingslijn richt zich meer op de inhoud van de prestaties.

Bij de gele vierkanten komen de 5 ontwikkelingslijnen bij elkaar en dan is er sprake van een evenwichtige ontwikkeling. Dit wordt in het tweede schema verder geïllustreerd.

Schema 2: Evenwichtige ontwikkeling van het kind

In dit tweede schema wordt de ontwikkelingssteiger gepresenteerd. Stapsgewijs onderwijs gaat uit van de holistische benadering. In het onderwijs moet sprake zijn van een evenwichtige ontwikkeling op alle ontwikkelingsdomeinen.
In  groep 1 en 2 gebeurt dat via het spel, dat aangepast is aan de ontwikkeling van het kind.

De ontwikkelingslijnen worden gevisualiseerd met de trappen.  De leerkrachten (en de ouders) stellen de kinderen in staat de trappen te betreden door een rijke en uitnodigende omgeving te creëren. Uitgangspunt van Stapsgewijs Onderwijs is de sterke onderzoekdrang van elk peuter en kleuter om de wereld te verkennen. Elk kind zal stappen in zijn ontwikkeling maken, als het aanbod in de omgeving past bij zijn ontwikkeling.

De leerkracht let wel goed op dat het kind investeert in alle ontwikkelingsgebieden. Eenzijdige ontwikkeling op een ontwikkelingslijn kan leiden tot scheefgroei. De stelling in Stapsgewijs Onderwijs is dat een kind natuurlijk wel (ver) vooruit kan zijn opeen ontwikkelingsgebied maar dan moeten de andere ontwikkelingslijnen minstens leeftijdsadequaat zijn. Zo niet dan kan er sprake zijn van scheefgroei en heeft het kind met een ontwikkelingsvoorsprong op een lijn de neiging om niet meer te investeren in de andere ontwikkelingslijnen.
In het schema staan dan ook leeftijdsnormen erbij. De leerkracht kan  zo zichtbaar maken op welke treden de leerling qua ontwikkelingslijnen staat, gekoppeld aan zijn leeftijd.

Schema 3: De sociaal-emotionele ontwikkelingslijnen

In de ontwikkelingssteiger worden 7 fasen  van ontwikkeling beschreven: van 3 ½ tot 7 jaar. De doelen van die fasen zijn gebaseerd op de SLO doelen. Schema 3 geeft een indruk van die sociaal-emotionele ontwikkelingslijnen.

Onderwerpen van de studiemiddagen kunnen zijn:
-  De theorie van Stapsgewijs Onderwijs
-  De consequentie daarvan in de praktijk
-  Observeren en het inpassen van het leerlingvolgsysteem, dat de school hanteert.
-  Pedagogische handelen volgens Stapsgewijs Onderwijs
-  Aanleren van de executieve functies en luisterhouding
-  Didactisch handelen en organisatie op basis van Stapsgewijs Onderwijs
-  Taalontwikkeling
-  Analyse van de kinderen bij wie sprake is van een onevenwichtige ontwikkeling

De keuze en inhoud van de studiemiddagen hangt al van de vraag van de school.

Observaties
Het is belangrijk in de groepen te observeren of de leerkrachten kunnen werken volgens het model Stapsgewijs Onderwijs.
De uitkomsten van de observaties zullen worden besproken met de leerkracht en de intern begeleider.

De belangrijke punten van de observaties zijn:
-  De betrokkenheid van de kinderen bij het spel en de instructies.
-  De ontwikkeling van de executieve functies.
-  Het observeren en registratie van de ontwikkeling van de kinderen.
-  De inrichting van het lokaal: een uitnodigende omgeving voor elk kind.
-  Het pedagogische handelen van de leerkracht.
-  Hoe gaat de leerkracht om met niet-betrokken kinderen?
-  De organisatie
-  Het didactisch handelen van de leerkracht.
-  Omgaan met kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften.

Het aantal observaties en de inhoud daarvan wordt vastgesteld in overleg met de school.

NB1: het is aan te bevelen om de pedagogische medewerkers van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 3 bij het traject toe te voegen, indien mogelijk.

NB2: indien de school dat nodig acht kunnen wij ook een voorlichting over Stapsgewijs Onderwijs voor de ouders verzorgen.

Certificering:
De Stichting Stapsgewijs Onderwijs  biedt de mogelijkheid  tot certificering Stapsgewijs Onderwijs.
 
Meer informatie of een afspraak maken? Klik hier voor het contactformulier.

De rol van muziek bij de ontwikkeling van kinderen.

(en het trombone project van mr pBone)

Het thema voor de Onderwijspraktijk voor het nieuwe schooljaar is het weer centraal stellen van de kinderen. Taal en rekenen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar spelen is een beetje naar ...

Het kind centraal

Natuurlijk zal worden gezegd dat het in het onderwijs altijd om de kinderen gaat. De laatste jaren draaide het toch vooral om de opbrengsten en het verhogen daarvan. Maar er is goed nieuws: op alle gebieden van het ...

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...